Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zájemce v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "obecné nařízení" či "GDPR"), uděluje souhlas se zpracováním a archivací svých osobních údajů společnosti Spolehlivá realitka s.r.o., (dále jen "správce") v tomto rozsahu (pakliže veškeré tyto dále uvedené údaje Zájemce sdělí): jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (v případě, že to některý ze zvláštních předpisů vyžaduje) adresa trvalého či jiného pobytu, telefonní číslo, emailová adresa, údaje spojené s vlastnictvím nemovitostí, údaje uvedené na sociálních sítích a inzertních webech (Bazoš.cz, Sreality.cz, Facebook vč. Messengeru, Instagram Direct) a to za účelem zpětného kontaktování zájemce (telefonicky a emailem) z důvodu poskytnutí informací k nemovitostem či jiných informací zájemcem požadovaných a případnému následnému jednání o uzavření zprostředkovatelské či rezervační smlouvy anebo jednání směřujícího ke koupi či prodeji nemovitostí.

S osobními údaji bude nakládáno dle Zásad zpracování osobních údajů dostupných v patičce na našich webových stránkách www.golfestates.cz, se kterými byl zájemce před udělením tohoto Souhlasu a odesláním formuláře seznámen, což také stvrzuje zaškrtnutím políčka. Osobní údaje sdělené Zájemcem pomocí webových stránek budou využity na základě tohoto svobodně uděleného Souhlasu po dobu jednoho roku. V případě využití osobních údajů z jiného právního titulu, budou údaje využity po dobu, kterou ukládá GDPR či zvláštní předpisy.

Zájemce uděluje svůj souhlas k níže uvedeným účelům:

  • Zájemce souhlasí s předáním jeho osobních údajů spolupracující osobě nebo poradci za účelem kontaktování zájemce (telefonicky či emailem) pro sjednání schůzky, jejíž účelem bude řešení financování nemovitostí a pomoc s vyřízením hypotečního či obdobného úvěru, v případě, že Zájemce projevil zájem o některou z nabízených nemovitostí.
  • Zájemce souhlasí s uveřejněním jeho případné recenze na webových stránkách www.golfestates.cz, kterou má zájemce možnost zaslat emailem či doporučenou poštou, v případě, že je zájemce naším klientem a byl přímým účastníkem realitního obchodu, např. prodeje či pronájmu nemovitosti. Správce si vyhrazuje právo recenzi neuveřejnit, v případě, že by poškozovala dobré jméno správce anebo se nezakládala na pravdě

Poučení subjektu

  • Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 GDPR, informuje, že osobní údaje subjektu budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám, vyjma provozovatele zabezpečeného internetového úložiště dat

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a to zasláním emailu na info@golfestates.cz s požadavkem odvolání jeho souhlasu. Právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a také vznést námitku proti zpracování. Rovněž má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.